El Besòs marca la seva Agenda

Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Sant Adrià de Besòs dibuixen conjuntament l’estratègia pels propers any d’un territori metropolità central amb un gran potencial de desenvolupament al voltant de la llera del riu.

L’Agenda Besòs pels propers 10 anys situa el riu Besòs com a element cohesionador de 98 barris amb gairebé 1 milió d’habitants, i prioritza les actuacions per reduir la vulnerabilitat, la formació, el dret a l’habitatge i la millora de l’accessibilitat i la connectivitat, entre d’altres.

Les cinc ciutats reuneixen tots els seus equips tècnics i polítics en una jornada de treball a la UPC després de més d’un any de feina per definir un primer document consensuat amb més de 130 iniciatives i que marcarà el desenvolupament del nou pla d’acció.

L’Agenda Besòs vol ser la palanca per a la recerca de finançament i el nou punt de referència per a la definició de totes les propostes de futur del Besòs en matèria d’infraestructures, mobilitat, qualitat ambiental, equipaments i serveis, a partir de la priorització de projectes que facin els municipis i el Consorci.

 

Sant Adrià de Besòs, 20 de juliol de 2017

El febrer del 2016, Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Sant Adrià de Besòs van segellar una nova aliança municipal per reforçar l’Eix Besòs. Les alcaldesses i l’alcalde d’aquest àmbit van acordar la incorporació de Badalona en el Consorci del Besòs, el reforçament institucional d’aquest instrument de gestió i l’encàrrec a Barcelona Regional d’un complet diagnòstic de la situació actual i les propostes necessàries a desenvolupar en el futur. Barcelona Regional (una agència pública de planificació creada el 1993) ja va ser l’encarregada del projecte de recuperació del tram final del riu Besòs.

Després de més d’un any de feina, les cinc ciutats han reunit aquest matí a la UPC a tots els seus equips tècnics i polítics per donar un primer vistiplau a l’Agenda Besòs, document que ja dibuixa les apostes prioritàries a partir de les quals els ajuntaments consorciats treballaran per establir el pla d’acció pels propers. L’Agenda Besòs supera els àmbits competencials dels ajuntaments i vol ser a partir d’ara el marc de referència sobre el qual treballin totes les administracions, superant els límits competencials i buscant una autèntica estratègia col·lectiva per a la veritable transformació d’un àmbit territorial amb grans potencialitats, però històricament mancat de les inversions necessàries.

De territori confós a nova centralitat metropolitana

L’Eix Besòs comprèn els termes municipals de Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i els districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí de Barcelona. Hi viuen pràcticament un milió de persones, el que representa el 30% de la població de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el 12% de la població de tota Catalunya, amb una superfície de 81 km2. La manca d’una visió integrada del territori i una llarga història de creixements desordenats, han fet que avui el Besòs sigui un territori fragmentat i confós sense un projecte de desenvolupament urbà definit, on en concentren 16 dels 25 barris més vulnerables de l’àrea metropolitana, una situació agreujada per l’impacte de la crisi econòmica. Però, alhora, és també un territori estratègic pel funcionament metropolità i amb un gran potencial de futur gràcies a elements com la seva centralitat i accessibilitat.

barris_besos

Decàleg de l’estratègia. Diagnosi, Agenda i Pla d’Acció

En els últims mesos s’ha fet un profund treball de diagnosi, organitzada finalment en 8 volums i que ha donat lloc al primer esborrany de l’Agenda Besòs, que avui ha viscut una de les principals jornades de treball tècniques a la UPC. L’Agenda Besòs donarà pas al Pla d’Acció, que haurà de tenir en compte les següents prioritats estratègiques:

1. Fomentar una identitat compartida, centrada en el riu com a element cohesionador dels barris del Besòs

2. Reforçar l’equitat social per reduir les condicions de vulnerabilitat als barris del Besòs

3. Promoure les polítiques actives de formació com a palanca d’inserció laboral

4. Garantir el dret a l’habitatge impulsant polítiques coordinades amb els agents del territori

5. Millorar l’accessibilitat i connectivitat entre els barris del Besòs

6. Compensar les externalitats negatives de les grans infraestructures integrant-les a les diverses lògiques urbanes

7. Millorar la qualitat ambiental vertebrant les infraestructures verdes i blaves

8. Impulsar àrees de coneixement i d’activitat econòmica metropolitana fomentant l’economia circular

9. Promoure la revitalització i l’enxarxament de l’associacionisme i l’enfortiment de les pràctiques d’innovació social

10. Enfortir la governança per gestionar conjuntament les oportunitats del territori i per impulsar polítiques i projectes en un marc metropolità

Tots els treballs i la documentació que s’ha generat al llarg de l’últim any per elaborar l’Agenda Besòs es pot consultar al web www.territoribesos.cat

Per accedir-hi caldrà utilitzar el nom d’usuari i la clau de “premsa”.

 

Propostes d’accions de la nova Agenda Besòs

L’Agenda Besòs ha definit 5 escales diferents d’intervenció: l’aigua, la llera, la vora del riu, els barris i la metròpolis.

 

AIGUA

Objectiu: “És un recurs a potenciar i que ha de generar valor diferencial respecte la resta del territori metropolità. L’Agenda Besòs ha de posar sobre la taula una nova gestió del cicle de l’aigua”.

 • Xarxa d’aprofitament d’aigua freàtica pels municipis. S’aposta per reduir el consum d’aigua potable mitjançant la construcció d’una xarxa municipal d’aigua freàtica. S’estima que es poden incrementar amb 290.000 m3 d’aigua els recursos freàtics aprofitables.
 • Nous itineraris de l’aigua per millorar l’accessibilitat al parc fluvial, aproximant les dues vores del riu i dels espais de l’entorn.
 • Suport al Pla Director del Rec Comtal, actualment en fase de reacció per part de l’Ajuntament de Barcelona.

LLERA

Objectiu: “Establir un nou marc de gestió del parc fluvial, en col·laboració amb els agents del territori, per gaudir d’un riu obert a la ciutadania”.

 • Nova gestió integral del Parc Fluvial 17 anys després de la inauguració de la primera fase del parc i davant el clar augment de la demanda d’ús social. Es planteja elaborar un nou Pla de Gestió Integral, amb l’objectiu d’incorporar, entre d’altres, nous usos i cívics i activitats, millorar l’accessibilitat i connectivitat entre els barris amb la construcció de dos guals a la llera del riu, i crear nous accessos, com ara des del nucli urbà de Montcada i Reixac, entre els carrers de Llevant i Bonavista. Així mateix, potenciar la millora de la biodiversitat,.
 • La desembocadura, àrea destinada als animals salvatges, no accessible per a persones i animals domèstics, amb l’objectiu de potenciar-la com a espai de refugi de la pressió antròpica per la seva importància com a zona d’estada en les migracions de les aus.

 

VORES

Objectiu: “L’Agenda Besòs, seguint la transformació del riu, proposa treure de l’aïllament, quasi físic, el riu de la resta de ciutat metropolitana, integrant el parc fluvial del Besòs en un sistema de parcs que anirà recollint tots els espais lliures a les vores del riu”.

 • Adequació de les obres de la desembocadura del riu Besòs per millorar l’accessibilitat i la connectivitat entre els barris.
 • Adequació de la carretera de la Catalana i connexió amb el carrer Guipúscoa, per donar continuïtat al passeig. Es vol donar continuïtat també al carril bici de la Rambla de Guipúscoa a través del carrer de Margarida Xirgu i l’Avinguda Catalana fins a la rampa d’accés al riu.
 • Façana fluvial del polígon Montsolís, reurbanitzant el carrer de l’Avançada separant-lo per una barrera verda de 4 metres d’amplada de la ronda i col·locant un carril bici que recorri tot el front cap al riu.
 • Façana fluvial del Bon Pastor, amb la implantació d’un nou carril bici, així com estudiar els usos de la cobertura de la ronda i la connexió amb un passera per a vianants.
 • Camí Fluvial Trinitat / Vallbona, es proposa millorar la relació entre la sortida de metro de Baró de Viver, el Pont de Santa Coloma i la llera dreta del riu, acotant l’espai viari i consolidant un espai de vorera cap al metro i un altre en contacte amb el mur de contenció del riu.
 • Millores complementàries al soterrament de la R2 Vallbona /Moncada, es proposa arranjar el camí actual que va des de la sortida del metro de la línia 1 de Baró de Viver fins al centre del barri de Vallbona per convertir-se en el camí fluvial del marge dret. Un nou camí per a vianants i bicicletes.

BARRIS

Objectiu: “Fomentar una identitat compartida, centrada en el riu com element cohesionador dels barris del Besòs, reforçar l’equitat social, promoure les polítiques actives de formació i garantir el dret a l’habitatge, entre altres”.

 • Pla Estratègic de l’Habitatge del Territori del Besòs per fomentar polítiques coordinades, promoure habitatge assequible i afrontar les situacions d’alta vulnerabilitat residencials.
 • Pla d’Actuació Integral per a persones en situació d’Alta Vulnerabilitat Residencial.
 • Programes d’intervenció multidimensional en àrees d’alta vulnerabilitat urbana.
 • La Besossada, terme agafat de les crescudes sobtades del riu, és un esdeveniment popular d’escala local que es vol implantar en el calendari de festes anual per promoure activitats al parc fluvial.
 • Pla estratègic per la revitalització dels polígons d’activitat econòmica (Montsolís, a Sant Adrià de Besòs), per generar llocs de treball i donant cabuda a iniciatives d’economia social i cooperativa.
 • Eix Cantabria – Santander – Pius XII, un dels principals eixos de connexió entre Barcelona i Badalona. Ha de ser un eix per facilitar la mobilitat a peu i en bicicleta.
 • Avinguda Sanatori – Carretera de Santa Coloma, per millorar la connectivitat amb el marge dret del riu, retirant un carril de circulació del pont per tenir una vorera més ample en el costat mar, amb un espai segregat per vianants i bicicletes.
 • Apantallament de la C-33 a l’alçada de Montcada, entre la zona residencial i la llera.

 

METRÒPOLIS

Objectiu: “Establir un model de sostenibilitat econòmica dels barris, impulsat tres nodes d’activitat econòmica basats en la sinergia entre universitat, recerca i empresa”.

 • Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Litoral Besòs Territori Sostenible. Es volen impulsar àrees de coneixement i d’activitat econòmica metropolitana fomentant l’economia circular i potenciar el cicle integrat de l’aigua i l’eficiència energètica.
 • Eix del coneixement Besòs Marina, centrat en l’Alimentació i la Salut amb dues zones principals de coneixement que representen el Recinte Torribera (Diputació) relacionada amb la UB i el Campus Biomèdic Germans Trias i Pujol relacionat amb la UAB, així com el Pla d’Actuació Estratègic IRTA i el sector de la Flor i la Planta Ornamental.
 • Eix del coneixement Diagonal-Besòs, centrat en l’energia i en l’impacte econòmic i potencial de l’economia circular en l’àrea al voltant del Campus i de l’IREC, on es troba la més alta concentració d’empreses dedicades als recursos energètics.
 • Parc Agroforestal Metropolità del Pla de Reixac, per potenciar l’activitat agrícola.
 • Parc de les Tres Xemeneies, per definir un parc d’altes característiques mediambientals, connectat a la desembocadura del Besòs i recuperant el front litoral, i integrant l’edifici de les Tres Xemeneies, en un àmbit amb un valor singular donat que es conforma a l’entorn d’un quilòmetre de platja